Seminars

Odhad parametrů kartografického zobrazení z mapy

Written by Tomáš Bayer

Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze


Seminar in Czech
November 21, 2013 at 11:00
University of West Bohemia, UV115

Abstract

Přednáška prezentuje nové metody (off-line, on-line) pro odhad parametrů neznámého kartografického zobrazení z mapy, u které informace o použitém kartografickém zobrazení chybí. Jedná se o nekonvexní problém s velkými rezidui zde řešený technikami globální optimalizace či metodou vážené nelineární MNČ. V průběhu analýzy jsou určeny nejlepší hodnoty parametrů R, fk, lk, f0, l0, dx, dy, c, představující konstanty kartografického zobrazení. Z těchto parametrů může být provedena zpětná geometrická rekonstrukce obsahu mapy, vygenerována zeměpisná síť, atd. Pro výpočet podobnosti kartografických zobrazení využity techniky založené na analýze odchylek (minimalizace sumy reziduí, uncertainty regions) či analýzy tvaru (invarianty ze shape matching jako turning function, inner distance + shape context. Vlastní minimalizace realizována technikami diferenciální evoluce, Nelder-Mead a hybridní BFGS. Metoda nalezne využití při katalogizaci digitalizovaných mapových sbírek či pro georeference starých map malý a středních měřítek, u kterých nelze použít techniky založené na 2D transformacích. Výsledky jsou prezentovány na příkladech z Mapové sbírky PřF UK a David Rumsay Map Collection.[ Back ]

Copyright © 2013 Centre of Computer Graphics and Visualization. All Rights Reserved.