Seminars

Zpracování kolizí deformovatelných modelů ve složitých scénách

Written by Tomáš Janák

Tomáš Janák

University of West Bohemia

Seminar in Czech
June 24, 2014 at 10:15
University of West Bohemia, UK417

Abstract

Simulace elasticky deformovatelných objektů je velmi složitou a výpočetně náročnou úlohou, jejíž nejčastější uplatnění nalezneme v oblasti medicíny při simulaci živých tkání. Díky tomu je vývoj nových metod a algoritmů užitečných při takové simulaci velmi žádaný. Jedním z řešených podproblémů je potom detekce kolizí mezi jednotlivými simulovanými objekty (a také kolizí jednotlivých objektů se sebou samými), který patří mezi tradiční úlohy počítačové grafiky. V lékařských simulacích se poté setkáváme s náročnými požadavky na zpracování kolizí: je třeba řešit kolize mezi objekty, které se transformují nejen rigidně, ale i pružně; objektů ve scéně může být poměrně velké množství; vzhledem k účelu simulace, je třeba kolize řešit co možná nejpřesněji.
V semináři budou probrány dvě vybrané metody detekce kolizí určené pro elasticky deformovatelná tělesa. Konkrétně se jedná o metodu založenou na dělení prostoru, ve kterém se objekty nachází a metodu založenou na zpracování kolizí v obrazovém prostoru s využitím rasterizační jednotky GPU. Účelem semináře je metody předvést, poukázat na jejich nedostatky v kontextu složitých scén (tj. scén s mnoha netriviálními objekty) a případně vyvolat diskuzi o možných směrech jejich vylepšení.[ Back ]

Copyright © 2013 Centre of Computer Graphics and Visualization. All Rights Reserved.